UKORONOWANI

PROCEDURY COVIDOWE

PROCEDURY FUNCJONOWANIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SPOŁECZNEGO NR 17 PODCZAS PANDEMII

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE
  • Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
  • Do Liceum może wejść tylko osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  • Wszystkie osoby trzecie wchodzące do szkoły mają obowiązek zdezynfekować dłonie, maja zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania. Wpisują się do Książki wejść.
  • Bezpośrednio po wejściu należy zdezynfekować ręce.
  • W przypadku podejrzenia, że uczeń lub pracownik jest chory należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie dyrektora lub wicedyrektorkę i odizolować chorego w izolatorium, zachowując dwumetrowy odstęp. Następnie należy postępować zgodne z procedurą dotyczącą izolacji.
  • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
  • Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
  • Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, włączników.
  • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
  • Uczniowie i pracownicy szkoły w miejscach wspólnych mają zasłonięte usta i nos.
  • Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

 

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID 19 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM SPOŁECZNYM NR 17

  1. Uczeń, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) zostaje bezzwłocznie odizolowany przez pracownika w izolatorium.
  2. Pracownik szkoły pozostaje z uczniem utrzymując bezpieczną odległość — min. 2 m.
  3. Pracownik zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
  4. Wskazany przez dyrektora pracownik zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
  5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112.
  6. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID i -19 (duszności, kaszel, gorączkę):
    • Zgłasza ten fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium.
    • Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przejmuje opiekę nad uczniami.
    • Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

 

Procedury covidowe w Siedemnastce w wersji PDF

Plik zawiera spisane wyżej procedury w wersji do pobrania - format PDF.

Procedury COVID-19 dla LOS nr 17

Informacje i zalecenia

Ważne!
Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia opublikowane na stronie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl.

INFORMACJE I ZALECENIA